Koi Varieties - Koi Gardens Inc.

Kigoi

Kigoi are Koi that are solid yellow. The most prized Kigoi have red eyes.  This gives them an eerie look. Some people call the Kigoi, Lemon Koi.
Kigoi

Koi Breeders

More Koi Varieties